Brandweer vanaf nu op nationaal niveau vertegenwoordigd in het nationaal Orgaan voor de hulpverleningszones

Organe national représentatif des zones de secours
Brandweer
Organisatie
Perscontact: 
Sandra Schroos

 

Eind 2023 werd de vertegenwoordiging van de 34 hulpverleningszones en Brandweer Brussel op nationaal niveau wettelijk verankerd door de oprichting van het nationaal Orgaan voor de hulpverleningszones. Het Orgaan brengt de expertise en kennis van het terrein bijeen om samen met de FOD Binnenlandse Zaken de Minister te adviseren over het beleid rond de brandweer. Samen zullen ze ook projecten opzetten om de operationele en organisatorische werking van de hulpverleningszones optimaal te ondersteunen.

Het Beheerscomité van het Orgaan is samengesteld uit vijf vertegenwoordigers van de brandweer: majoor Thierry Charlier voor Brandweer Brussel, majoor Wannes Verhegge (voorzitter) en majoor Dries Van De Winckel voor de Vlaamse hulpverleningszones, kolonel Philippe Filleul (adjunct voorzitter) en kolonel Luc Scevenels voor de Waalse hulpverleningszones.

Het Strategisch comité vormt de ontmoetingsplaats tussen de Algemene Directie Civiele Veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken en het Orgaan. In dit comité wordt de brandweer vertegenwoordigd door drie leden van het Beheerscomité (de voorzitter, adjunct voorzitter en de vertegenwoordiger van brandweer Brussel) terwijl de FOD Binnenlandse Zaken wordt vertegenwoordigd door de Directeur-generaal van de Algemene Directie Civiele Veiligheid, mevrouw Geneviève Van der Meeren en de directeur brandweer van de Algemene Directie Civiele Veiligheid, bijgestaan door een andere medewerker naar gelang het thema. Samen zullen zij het beleid van de Minister voor wat betreft de brandweer uitvoeren.

Het nationaal Orgaan voor de hulpverleningszones is ontstaan uit de gezamenlijke wens van de brandweer, van de FOD Binnenlandse Zaken (Algemene Directie Civiele Veiligheid) en van de minister van Binnenlandse Zaken om een nieuwe vorm van partnerschap te ontwikkelen. De oprichting van deze structuren moet de basis leggen voor een nieuw evenwicht tussen de natuurlijke partners die de brandweernetwerken en de Algemene Directie Civiele Veiligheid zijn.

Dossiers die voor de komende vergaderingen bovenaan de agenda van het Strategisch comité staan, zijn onder andere de opmaak van standaard operatie procedures, de herwerking van het federaal geschiktheidsattest dat toegang geeft tot het beroep van brandweer en de brevetopleidingen voor de brandweer.

Dat de brandweer voortaan vertegenwoordigd wordt op het federale niveau betekent een aanzienlijke meerwaarde en zal ervoor zorgen dat het beheer van grote crisissituaties zoals overstromingen of bosbranden efficiënter kan verlopen.

Annelies Verlinden : « Via dit nationale brandweerorgaan zullen al deze partners met één stem en op een gecoördineerde manier aan het overleg met de administratie en het kabinet kunnen deelnemen. Op die manier zullen de expertise, kennis en ervaring van de mensen op het terrein sneller en efficiënter kunnen worden ingezet voor de federale opdrachten van de hulpverleningszones. Zo zetten we een belangrijke stap in de verdere optimalisering van de brandweer

Wannes Verhegge (Voorzitter Beheerscomité) : « Het Orgaan heeft als hoofddoel om met één stem voor de brandweer in ons land te spreken. Samen met Binnenlandse Zaken willen wij input en advies geven aan de Minister. Het Orgaan vormt de schakel tussen het terrein en het beleid: beide op elkaar afstemmen, is de prioriteit. Daarnaast is het een ontmoetingsplaats voor de 34 zones en Brandweer Brussel om samen te werken. »

 

sandra.schroos@ibz.be